През 2010 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа приема Препоръка CM/Rec(2010)5 относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност. Тези мерки са в съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и нейните протоколи.

През 2018 г. адв. Деница Любенова и Дениза Георгиева от „Младежка ЛГБТ организация Действие“ съставиха доклад за нарушенията на България, касаещи препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа.
Докладът беше изпратен до Комитета на министрите на Съвета на Европа, до Европейската комисия и до Европейския парламент.

Ключови области, изследвани от Доклада

Престъпления от омраза и реч на омразата

Наказателният кодекс към днешна дата не включва сексуалната ориентация, половата идентичност и изразяването на пола като признаци, на основата на които се извършват престъпления от омраза.

В редките случаи, в които хомофобски или трансфобски нападения са съобщавани и наказателно преследвани, заподозрените често са обвинявани в “хулиганство”.

Жертвите на престъпления от омраза в България се чувстват неудобно да докладват за тях пред полицията. Причината – не вярват, че сигналът им ще бъде взет сериозно и ефективно разследван, или се опасяват от допълнителен тормоз от страна на полицейските служители.

През 2017 г. и 2018 г. се изостря речта на омразата срещу някои от най-уязвимите групи в обществото.

Образование

Насилието срещу ЛГБТИ учениците продължава да е широко разпространено в българските училища и не е санкционирано от училищното ръководство.

Семейство

България е една от малкото държави в Европейския съюз, която не признава семействата на хората с неконвенционална сексуална ориентация и полова идентичност.

Партньорите в еднополовите двойки у нас не могат да се наследяват взаимно, нямат право да осиновяват деца, нито да даряват тъкани или органи един другиму, понеже тези права са достъпни само на женените двойки.

Пазар на труда

Националните власти не са предприели каквито и да било мерки срещу дискриминацията, стигматизацията и изключването на ЛГБТИ хората от пазара на труда в страната.

ЛГБТИ хората продължават да крият своята сексуална ориентация и/или полова идентичност от работодатели и колеги, за да се предпазят от дискриминация и тормоз.

Здравеопазване

Съществуващата стигма около сексуалната ориентация и половата идентичност, изразяването на пола и половите характеристики на ЛГБТИ пациентите водят често пъти до отказ на здравни услуги, особено спрямо групата на транссексуалните лица и хората, живеещи с ХИВ.

Политическо убежище

Досега много малко ЛГБТИ лица, потърсили убежище, са получили международна закрила в страната.

Персоналът, отговарящ за обработването на молбите за убежище, не получава каквито и да било обучения, насочени към спецификите на ЛГБТИ хората.

Пълната версия на доклада (на английски) е достъпна тук.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here